عجایب عدد سیزده !

كوچكترين عدد اولی است كه به شكلp^2+pq+p نوشته می‌شود.

اگراز كوچه پس كوچه‌های قديمی شهرآنجايی كه هنوز رگه‌هايی از خانه‌های قديمی كاهگلی يافت می‌شود گذر كنيم هنوز هم پلاكهای خانه‌هايی را می توان ديد كهروی آن 1+12 به جای سيزده نوشته شده است، علت آن را در اعتقادات مردم میتوان يافت تحت اين عنوان:
نحس بودن 13!

آنچه در ادامه خواهيد خواند جادوی 13 است كه به نظر جالب می رسد!!! ● 13 عدد اول است.
● 1-13^2 عدد اول مرسن است.
13جسم ارشميدسی موجود است. (اجسام ارشميدسی اجسامی هستند كه وجوه آنها چند ضلعیبوده، نه لزوما از يك نوع ، و كنجهای آنها مساوی هستند.)

عدد13كوچكترينEmirp است. (Emirp عدد اولی است كه اگر ارقام آن را معكوس كنيممجددا عددی اول خواهد بود مثلا اعداد 13، 17،31، 37،…..)

●169=2^13 بامعكوس كردن ارقام آن داريم: 961=»2^31 يعنی رقم های آن مجددا معكوس می شود.»

●2^13، 1+!12 را عاد مي‌كند
.

● 13عددHappy است.(برای دانستن اين كه عددیHappy است، مجموع مربعات رقمهايعدد را پيدا كرده و دوباره مجموع مربعات عدد بدست آمده را حساب می‌كنيم باادامه اين روند اگر به عدد 1 دست پيدا كرديم آنگاه به آن عددHappy گفتهمی‌شود. مثلا برای عدد سيزده 10=»2^3+2^1 و 1=2^0+2^1 بنابراين13″ عددHappyاست.)

● 13نيمی از 3^3+ 3^1- است. ●شاخه زيتونی كه در پشت دلارهای آمريكا كشيده شده است 13 برگ دارد.

●2^13عدد!(1 -13)+ 1را عاد می‌كند بنابراين يك عدد اول ويلسون(Wilson Prime) است. ( هر عدد اولp كه،p وp^2، مقدارp-1)!+1 ) را عاد كنند، عدد اول ويلسونناميده می‌شود. مثلا عدد 5 عدد ويلسون است. تنها اعداد شناخته شده 5 و 13و563 است.)

●چرتكه چينی دارای سيزده ستون مهره‌ برای محاسبات است.

● 13بزرگترين عدد اولی است كه می تواند به دو عدد متوالی به صورتn^2+3 افراز می شود.(آيا می توانيد اثبات کنيد؟)

● 1+13- 13^13 عدد اول است.

● نخستين حفره‌ی اول با طول سيزده بين دو عدد 113و 127اتفاق می‌افتد. (منظوراز حفره‌ی اول تعداد اعداد مركب بين دوعدد اول متوالی است.)

● 13 كوچكترين عدد اول جايگشت‌پذير(Permutable Number) است. ( اين اعداد،اعداد اولی حداقل با دو رقم مجزا هستند كه با تجديد آرايش در رقم هايشانهمچنان عددی اول باقی می مانند مثلا برای عدد 337 ، 733 و 373 و 337 عدداول است از ديگر اعداد از اين قسم می‌توان به 13,17,37,79, 113,119وجايگشتهای آن اشاره كرد.)

● هشت عدد اول ديگر می‌تواند به وسيله تغيير يك رقم از 13 توليد شود.{11, 17, 19, 23, 43, 53, 73, 83}

● نخستين بار پرچم امريكا 13 ستاره و 13 خط داشت كه نشان دهنده تعداد مستعمرات اصلی اين كشور بود.

● عدد 13 كوچكترين عددی است كه ارقام آن در پايه چهار معكوس 13 است. ( 13 در پايه چهار 31 است.)

● رويه‌ی بيضوی روی اعداد گويا كه دارای نقطه‌ی گويا از مرتبه‌ی 13 باشد موجود نيست.

● 2^13= 19+…+8+7

● عدد 2^13توسط مربعات مجزای اعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بيان می‌شود.

●طولانی ترين ركورد پرواز يك جوجه 13 ثانيه است.

سيزدهمينروز از فروردين شايد تنها بهانه‌ايی باشد برای گذر از ازدحام شهر و رفتنبه طبيعت، اما خوب می‌دانيم اينبار نيز از نحوست 13 فرار می كنيم.

اما 13 برای شما تنها ياآور نحسی آن است؟

●1312111098765432123 45678910111213عدد اول است.

● معكوس عدد 2^13 عددی اول است.

● ELEVEN + TWO = TWELVE + ONE(عبارت فوق تحريفی از حل معادله‌ی 13 است.)

●13كوچكترين عدد اولی است كه از مجموع مربعات دو عدد اول مجزا يعنی 2^3+2^2 بدست می آيد.

●اقليدس و ديافانتی هر كدام 13 كتاب نوشته‌اند.

●با به كار بردن نخستين سه عدد اول داريم : 13=»5+3^2

●فيلم» 13 نوامبر» ، آلفرد هيچكاك هيچگاه به پايان نرسيد.

●مجموع نخستين 13عداد اول برابر 13 امين عدد اول است.

●رساله 13 جلدیAlmagestبزرگترين كار بطلميوس بود. قضيه‌ی رياضی را با توجه به حركتهای ماه ،خورشيد و سياره ها را فراهم ساخت.

● مجموع باقی مانده های حاصل از تقسيم عدد 13 برنخستين اعداد اول تا 13 برابر 13 است.

● 13كوچكترين عدد اولی است كه مجموع ارقام آن مربع است.

●13كوچكترين عدد اولی است كه به شكلp^2+4( كهp اول است) نوشته می شود.

● اويلر 13 فرزند داشت كه 5 فرزند او به سن نوجوانی رسيده و تنها 3 نفر باقی ماندند.

●مجموع توانهای چهارم نخستين 13عدد اول به علاوه‌ی عدد يك ، عددی اول(6870733) است.

● 13 كوچكترين عدد اولSextanاست اين عدد برابر است با:
(p = (x^6+y^6)/(x^ 2+ y^2

● اگر برای عدد اولpداشته باشيم-1)!=»-1 » mod p^2 ) آن عدد، عدد ويلسون است. ( تنها اعداد شناخته شده 5 ،13 و 563 است.)
● (13+1)13-13^ (13+1) عددی اول است.

● بد يمن بودن روز جممعه ايی كه 13امين روز ماه باشد يكی از خرافات رايج در جوامع است.

●13كوچكترين عدد اولی است كه به صورت مجموع مجزا از اعداد اول به شكل 4n+3نيست.

●به طور طعنه آميز گفته می شود كه : 13 ، 15 امين عدد خوشبختی است.

●13بزرگترين عدد اول فیبوناچی است كه(13)Fاول است.

13 از متصل شدن دو عدد نخست مثلثی ساخته می‌شود.( 1, 1+2, 1+2+3 … اعداد مثلثی هستند.)

● مجموع نخستين 13 عدد اول 238كه مجموع ارقامش 13 است

● .به طور طبيعی هر سال 12 ماه دارد اما در حقيقت 13 ماه داريم تعجب نكنيد ماه آسمان را فراموش كرديد با دوازده ماه سال 13 می شود.

● 13=»2^3+1^3+0^3

● كوچكترين عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد اول ( 2+11) نمايش دادهمی‌شود و همچنين كوچترين عدد اولی است كه به صورت مجموع دو عدد مركب (4+9) نوشته می‌شود.

● 13بزرگترين عدد اول مينيمال در پای 3 است.

● 13/13333333333333 عدد اول است. (توجه كنيد كه تعداد ارقام 3 بعد 1 ، 13 عدد است.)

● 13=»3+7+3(توجه» كنيد كه3^13=»(7+3)+7^3)

●0^10+2^10+3^ 10+5^10+7^ 10+11^10+ 13^10عدد» اول است كه بزرگترين عدد اول ناتيتانيك(Titanic Number) است. ( NumberTitanicاعداد اولی هستند كه تعدادارقام آن بيشتر از 1000 است.)

● 13-13^2عدد اول است.

●13+13+13/13+ 13*13+!13+ 13^13 و13+13+13/13+ 13*13+13^ 13 دو عدد پانزده رقمی اول هستند.

● 13جوابی برای معادله‌ی ديوفانتوسی(Diophantine Equation) z^2=»x^3-y^3″ است. يعنی؛ 3^7-3^8=»2^13

●13/(13+13+13+ 13+13+13+ 13+131313+ 13^13) عددی اول است كه شامل 13بار تركيباتی از عدد 13 است مثلا 131313سه بار 13 در آن آمده است.

●ماموريت قمر» آپولو 13″ در مسير ماه بی نتيجه ماند علت انفجار در قسمتی ازسفينه بود . نكته جالب اين است كه اين قمر در ساعت 13:13 پرتاب شده بود واين اتفاق در 13 اوريل شكل گرفت. ( احتمالا روز جمعه!!!!!!!!)

● 13امين عدد اول مرسن عدد 1-521^2 و 13امين عدد لوكاس(Lucas Number) عدد521است.)اعداد لوكاس اعدادی هستند كه به نام رياضيدان فرانسویEdouardLucasنامگذاری شده اند و در دنباله 1 و3و4و7 و11و…. قرار دارنداين دنباله به صورت ذيل ساخته می شود كه جمله اول 1 و دومين جمله 3 جملههای بعدی از مجموع دو جمله قبلی ساخته می شود مثلا جمله سوم مجموع جملهاول با دوم يعني 1+3 است.

● (13=»(!3*!1)+(!3+ !1)13″ و 31تنها اعداد مرسنEmirp شناخته شده هستد.

● 13كوچكترين عدد اولی است كه به شكلp^2+pq+p نوشته می‌شود.

●معكوس ((1+13^13)^13) يك عددBrilliantاست. ( به اعدادیBrilliantگويند كه دو فاكتور اول با طول يكسان دارند

 

 

سایت مرجع : mahsunkirmizigul.ir

Advertisements

۱ دیدگاه »

  1. arghavan Said:

    کی گفته 13 نحسه…نه نه نه اصلا…من که قبول ندارم….شاید من سیزدهم به دنیا اومده باشم


{ RSS feed for comments on this post} · { TrackBack URI }

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: